บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

รู้จักแพทย์

 

นพ. เอกลาภ ทองบริสุทธิ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • เวชศาสตร์ครอบครัว

คุณวุฒิ ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :
 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย เซาท์เวสเทิร์น, เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2523

 • ประกาศนียบัตรอายุศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ. 2524

 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทย์สภาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528

 • ประกาศนียบัตร Digestive Endoscopy จากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2529

 • ประกาศนียบัตรการบริหารโรงพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ. 2537

 • ประกาศนียบัตรการบริการระบบประกันสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย พ.ศ. 2542

 • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภาแห่งประเทศไทย พ.ศ. พ.ศ. 2546

 • เกียรติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นพยานศาล รุ่นที่ 1 แพทยสภาแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2550

ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน

 • ประธานสมาพันธ์คริสเตียนผู้บำบัดโรคแห่งประเทศไทย

 • ประธานศิษย์เก่านักเรียนไทย คณะแพทย์ศาสตร์ S.W.U. - M.H.A.M. ฟิลิปปินส์

 • อุปนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรรมการพันธกิจการแพทย์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

 • กรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


นพ. บริภัณฑ์ ไหลศิริกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

คุณวุฒิ ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :
 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ. 2535

 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญ สาขาศัลยกรรมทั่วไป แพทยสภาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2542


นพ. ประพันธ์ ชัยสิทธิ์สงวน


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • กุมารเวชศาสตร์ 

คุณวุฒิ ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :
 • ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538

 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544


 

นพ. นฤนาถ คู่วิมล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • เวชปฏิบัติทั่วไป

คุณวุฒิ ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :
 • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2548

นพ. วีระ จำเริญรัตนะ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • สูติ-นรีเวช
คุณวุฒิ ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :
 • ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2514
 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญ สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ แพทยสภาแห่งประเทศไทย

นพ. พลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • อายุรศาตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

คุณวุฒิ ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :
 • ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
 • ประกาศนียบัตร บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2548
 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญ สาขาอายุรศาตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด แพทยสภาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

นพ. ภูวนัย สุขเสมอ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

คุณวุฒิ ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :
 • ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  พ.ศ. 2546

 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา พ.ศ. 2554


นพ. สุวิทย์ ปานดิษฐ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ประสาทศัลยศาสตร์

คุณวุฒิ ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :
 • ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541

 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548    สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • อายุรศาสตร์ทั่วไป

คุณวุฒิ ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :
 • ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525

 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530                                
นพ. ประสิทธิ์ เอี่ยมสุรีย์


[ กลับไปด้านบน ]