บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

เกี่ยวกับซานเปาโล

ประวัติ | พันธกิจ | คำชมจากคนไข้เกี่ยวกับซานเปาโล

             
                 โรงพยาบาล ซาน เปาโล หัวหิน เริ่ม ปี 2540-ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ เลขที่ 222 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาคาเป็นตึกสูง 5 ชั้น เปิดบริการ ขนาด 60 เตียง เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มของโรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียล
และเซนต์ปอลการแพทย์ นำโดย น.พ. อุดม ทองบริสุทธิ์และ คุณผดุง ทองบริสุทธิ์ เริ่มเปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ให้การ
รักษาพยาบาลตรวจโรคทั่วไป

 

เปิดให้บริการแบ่งเป็น 4 ชั้น
  • ชั้นแรก ให้บริการ และตรวจอักษร โดยแพทย์เฉพาะทาง
  • ชั้นสาม เป็นห้องป่าตัด ห้องคลอด ห้อง ไอ ซี ยู และห้องพักเดี่ยวผู้ป่วยเด็ก
  • ชั้นสี่ และห้า เป็นห้องพักผู้ป่วย ซึ่งเปิดบริการห้องพักคู่, ห้องพักเดี่ยว,ห้องVIP, และห้องเดอลุกซ์
            การดำเนินงาน ของโรงพยาบาลฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอหัวหิน,อำเภอรอบนอก และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งให้บิการตรวจรักษานักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาในเขตอำเภอหัวหิน

 

โรงพยาบาล ซาน เปาโล หัวหิน มีนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โดยได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ผ่านขั้นที่ 2 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2555