บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

เกี่ยวกับซานเปาโล

ประวัติ | พันธกิจ | คำชมจากคนไข้


โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน


          โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน  โห้การบริการทางการแพทย์ในการรักษาโรค และให้บริการรักษาโรคเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัยปลอดภัย

โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA  ซึ่งกำลังดำเนินการขอบันไดขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

วิสัยทัศน์    โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน จะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานในการรักษาพยาบาล เป็นที่น่าเชื่อถือของชาวไทย และชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งมีบริการเป็นเลิศ

พันธกิจ      โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน พร้อมให้การรักษาพยาบาล ผู้มารับบริการด้วยความรัก และความห่วงดุจญาติมิตร

ปรัชญา      มุ่งมั่น  อุตสาหะ  สามัคคี  มีน้ำใจ