บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

เกี่ยวกับซานเปาโล

ประวัติ | พันธกิจ | คำชมจากคนไข้


โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน


          โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน  บริการทางการแพทย์ในการรักษาโรค และบริการรักษาโรคเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัยปลอดภัย

โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 3 สู่ HA   จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

วิสัยทัศน์    โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพให้บริการทุกระดับ ได้รับความไว้วางใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

พันธกิจ      ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพได้มาตราฐาน ยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วยเกื้อกูลชุมชน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อผู้รับบริการและบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

ค่านิยม       -มุ่งเน้นผู้ป่วย Focus on patient     - ช่วยกันเป็นทีม Teamwork       - คิดเป็นระบบ System  thinking 
                   -สยบด้วยข้อมูล Management by Fact              - เพิ่มพูนพัฒนา Continuous Quality Improvement