บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

กองทุนเงินทดแทน

โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหินเป็นสถานพยาบาล ในความตกลงกองทุนเงินทดแทน  บริการเบิกในกรณีเจ็บป่วย  หรือบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง หากประสบอันตรายรุนแรงเข้าข่ายที่กำหนดในกฎกระทรวงจ่ายเพิ่มอีก 100,000 บาท  ไม่เกิน 300,000 บาท เพียงแต่ท่านเตรียมเอกสาร กท.16 กับ 44 ให้กับ รพ.