บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

แบบฟอร์มสมัครงาน

ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเรา | แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อมูลทั่วไป

(GENERAL INFORMATION)
ตำแหน่งที่สมัคร
Position to Apply

เงินเดือนขั้นต่ำที่ยอมรับได้
Minimum salary you may accept.
  บาท/เดือน

สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่
Can start working on.

ไปต่างจังหวัด *

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

(PERSONAL INFORMATION )
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) *
Name in Thai
-

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Name in English
-

สถานภาพสมรส
Marital Status

เพศ *
Gender

วัน / เดือน / ปีเกิด *
Date of Birth 
/ /

สถานที่เกิด
Birth Place 

สัญชาติ
Nationality

เชื้อชาติ
Race

ศาสนา
Religion

น้ำหนัก
Weight
  กิโลกรัม (KG)

ส่วนสูง
Height
  เซนติเมตร (CM)

หมายเลขบัตรประชาชน *
Identification Card No.

ออกโดย
Issued at
  วันหมดอายุ

เบอร์โทรศัพท์
Telephone Numbers

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Mobilephone Numbers

อีเมล์
Email

ที่อยู่ปัจจุบัน
Current Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Address on Identification Card

กรณีฉุกเฉินติดต่อได้ที่
Emergency Contact
ชื่อ


ที่อยู่

โทรศัพท์ ความสัมพันธ์
 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
Education Level
มัธยมศึกษา คลิกเพื่อกรอกรายละเอียด
High School Education

          วุฒิ
          Education

          สถาบันการศึกษา
          Insitution

          ประเทศ
          Country

          สาขา
          Major

          เกรดเฉลี่ย/เต็ม
          GPA

          ตั้งแต่
          From
/ /

          ถึง
          To
/ /

ระดับการศึกษา
Education Level
ปวช. คลิกเพื่อกรอกรายละเอียด
Vocational Certificate

          วุฒิ
          Education

          สถาบันการศึกษา
          Insitution

          ประเทศ
          Country

          สาขา
          Major

          เกรดเฉลี่ย/เต็ม
          GPA

          ตั้งแต่
          From
/ /

          ถึง
          To
/ /

ระดับการศึกษา
Education Level
ปวส.คลิกเพื่อกรอกรายละเอียด
High Vocational Certificate

          วุฒิ
          Education

          สถาบันการศึกษา
          Insitution

          ประเทศ
          Country

          สาขา
          Major

          เกรดเฉลี่ย/เต็ม
          GPA

          ตั้งแต่
          From
/ /

          ถึง
          To
/ /

ระดับการศึกษา
Education Level
ปริญญาตรี คลิกเพื่อกรอกรายละเอียด
Bachelor Degree

          วุฒิ
          Education

          สถาบันการศึกษา
          Insitution

          ประเทศ
          Country

          สาขา
          Major

          เกรดเฉลี่ย/เต็ม
          GPA

          ตั้งแต่
          From
/ /

          ถึง
          To
/ /

ระดับการศึกษา
Education Level
ปริญญาโท คลิกเพื่อกรอกรายละเอียด
Master Degree

          วุฒิ
          Education

          สถาบันการศึกษา
          Insitution

          ประเทศ
          Country

          สาขา
          Major

          เกรดเฉลี่ย/เต็ม
          GPA

          ตั้งแต่
          From
/ /

          ถึง
          To
/ /

ระดับการศึกษา
Education Level
ปริญญาเอก คลิกเพื่อกรอกรายละเอียด
Doctorate Degree

          วุฒิ
          Education

          สถาบันการศึกษา
          Insitution

          ประเทศ
          Country

          สาขา
          Major

          เกรดเฉลี่ย/เต็ม
          GPA

          ตั้งแต่
          From
/ /

          ถึง
          To
/ /

ระดับการศึกษา
Education Level
อื่นๆ คลิกเพื่อกรอกรายละเอียด
Other

          วุฒิ
          Education

          สถาบันการศึกษา
          Insitution

          ประเทศ
          Country

          สาขา
          Major

          เกรดเฉลี่ย/เต็ม
          GPA

          ตั้งแต่
          From
/ /

          ถึง
          To
/ /

ใบอนุญาติ/ใบประกาศนียบัตร/สมาชิก


กรณีที่ผู้สมัคร สมัครตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องระบุเลขที่สมาชิกภาพขององค์กรที่ตนเป็นสมาชิกให้ชัดเจน
ประเภทของใบอนุญาต/ ใบประกาศนียบัตร/ สมาชิกภาพ ขององค์กร
LICENCES/ CERTIFICATIONS/ PROFESSIONAL MEMBERSHIPS
ประเภทของใบอนุญาติ
เลขที่สมาชิก/ใบอนุญาติ (Licences Number)
วันที่ออก วันหมดอายุ
สถานะสมาชิก

ประเภทของใบอนุญาติ

เลขที่สมาชิก/ใบอนุญาติ (Licences Number)
วันที่ออก วันหมดอายุ
สถานะสมาชิก

ประวัติการทำงาน

1. บริษัท
Company

          ตั้งแต่
          From
/ /

          ถึง
          To
/ /

          ตำแหน่ง
          Position

          ลักษณะงาน
          Job Description

          เหตุผลที่ออก
          Reason of Leaving

2. บริษัท
Company

          ตั้งแต่
          From
/ /

          ถึง
          To
/ /

          ตำแหน่ง
          Position

          ลักษณะงาน
          Job Description

          เหตุผลที่ออก 
          Reason of Leaving
3. บริษัท
Company

          ตั้งแต่
          From
/ /

          ถึง
          To
/ /

          ตำแหน่ง
          Position

          ลักษณะงาน
          Job Description

          เหตุผลที่ออก 
          Reason of Leaving

ข้อมูลด้านการฝึกอบรม/พัฒนา

(HRD/Trainning Information)
ลำดับที่ 1
No. 1
 
หลักสูตร (Course)  
ระยะเวลา (Period)
  จาก (From) ถึง (To)
จัดโดยสถาบัน (Arranged by)

ลำดับที่ 2
No. 2
 
หลักสูตร (Course)  
ระยะเวลา (Period)
  จาก (From) ถึง (To)
จัดโดยสถาบัน (Arranged by)

ลำดับที่ 3
No. 3
 
หลักสูตร (Course)  
ระยะเวลา (Period)
  จาก (From) ถึง (To)
จัดโดยสถาบัน (Arranged by)

ภาษา / ความสามารถพิเศษ / งานอดิเรก

(Language Information)
ภาษาไทย *
Thai
พูด (Speaking)

อ่าน (Reading)

เขียน (Writing)

แปล (Able to translate) 

เจ้าของภาษา (Native)

ภาษาอังกฤษ *
English

คะนนสอบ TOEIC
พูด (Speaking)

อ่าน (Reading)

เขียน (Writing)

แปล (Able to translate) 

เจ้าของภาษา (Native)

ภาษาอื่นๆ
Other Language
พูด (Speaking)

อ่าน (Reading)

เขียน (Writing)

แปล (Able to translate) 

เจ้าของภาษา (Native)

งานอดิเรก
Hobby

ทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Computer Skill

ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดในแบบฟอร์มสำหรับสมัครงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังที่บริษัทรับข้าพเจ้าเข้าปฎิบัติงานแล้ว ปรากฎว่าข้อความในแบบฟอร์มสำหรับสมัครงานนี้รวมถึงเอกสารแนบต่างๆที่นำมาแสดงและให้รายละเอียดไว้ คลาดเคลื่อนจากความจริง บริษัทมีสิทธิ์เลิกสัญญาจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือ ค่าเสียหายใดๆ และ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฎิบัติบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน เมื่อบริษัทตกลงจ้างข้าพเจ้าโดยถือว่าแบบฟอร์มสำหรับสมัครงานเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย